Add to cart
  • Description

Rlc. Shin Shiang Diamond 'Taiyoung #1' x Rlc. Ching Sun Smile #1 Near Flowering size plant

Rlc. Shin Shiang Diamond 'Taiyoung #1' x Rlc. Ching Sun Smile #1 Near Flowering size plant in 80mm pot